علیرضا سیادتی

طراح سیستم‌های تهویه دود و اطفا‌ء حریق

امیر حسین مسعودی

مدیر تحقیق و توسعه

علی اریغ

کارشناس فنی سیستم‌های اطفاء حریق

ناصر قاسمی

طراح سیستم‌های الکتریکال و اعلام حریق